Categories
Uncategorized

Ang Layunin Ng Salita Ng Diyos

Mungkahing Panimula:

Maligayang pakikinig dito sa ating programang Mini Bible College. Ipagpapatuloy natin sa araw na ito ang espesyal na pag-aaral na dinesenyo para matulungan ka na mas maintindihan ang pinakamahalagang aklat sa mundo, ang Salita ng Diyos. Pinasasalamatan ka namin dahil plinano mong samahan kami sa bawat araw habang sama-sama masusi nating  pinag-aaralan ang Salita ng Diyos at matutunan kung papaano maipamuhay ang mga katotohanan nito. Ang klaseng ito at ang Mini Bible College  ay nag-aalok sa inyo ng pagkakataong mapag-aralan ang banal na Kasulatan gaya ng isang kursong ipinagkakaloob sa isang Seminaryo. Heto na ang ating guro na tutulong sa atin upang maintindihan ang marami sa mga mahihirap na bagay na matatagpuan sa Salita ng Diyos at ang punong tema nito, ang pagtubos ng Diyos sa makasalanang tao. Pakinggan na natin ang pangalawang aralin, Ang layunin ng Salita ng Diyos.

Kabuaan:

Gaya ng pagtuturo ni Jesus sa kanyang mga alagad tungkol sa Salita ng Diyos na nagbukas sa kanilang pang-unawa sa unang pagkakataon, nais din naming ibahagi sa inyo, bago natin sisiyasatin ang 66 na aklat ng Salita ng Diyos, ang ilang mga katotohanan ukol sa Salita ng Diyos na inaasahan naming makakatulong sa inyo habang pinag-aaralan natin ito. Binabati ko Kayo sa isa na naming pag-aaral dito sa Mini Bible College upang maging bahagi sa mga pinakamahalagang katuruan sa mga pinakamahalagang aklat sa buong mundo, and Salita ng Diyos.

Nais kong ibahagi sa sandaling ito ang ilan sa mga katotohanan na ibinahagi ni Jesus sa mga alagad. Sa Lukas 24, mababasa mo ang ilan sa mga kawili-wiling mga salita. Panatilihin sa isipan na pinag-uusapan natin dito ang pananaw para sa Salita ng Diyos na makakatulong sa atin para maunawaan natin ito.

Si Jesus ay muling nabuhay at siya ay naglalakad kasama ang dalawang alagad sa daan patungo sa Emaus. Siya ay hindi nila nakilala bilang si Jesus. Alam ni Jesus na sila ay lubhang nalulumbay at walang sigla dahil sa pagkakapako ng inaasahan nilang Mesiyas. Sinabihan niya sila ng ganito dahil sa hindi nila lubos na pagkakaalam sa Kasulatan: “Kayo ay mga mangmang..napakahirap ninyong paniwalaan ang mga isinulat ng mga propeta sa Kasulatan. Hindi ba malinaw na nakahula na ang Mesiyas ay magtitiis ng lahat ng ito bago siya papasok sa sandali ng kanyang kaluwalhatian?” Pakinggan ninyo ito: Pagkatapos, sumipi si Jesus ng mga talata mula sa mga sulat ng mga propeta, magmula sa Aklat ng Genesis at sa buong Kasulatan, ipinapaliwanag niya ang kahulugan ng mga talata at kung ano ang sinasabi nito tungkol sa Kanya. Pagkatapos ay sinabi niya, “Hindi ba ninyo naaalala ang sinabi ko sa inyo na lahat ng naisulat tungkol sa akin ni Moses at ng mga propeta at mula sa mga Salmo ay kailangang matupad? At binuksan niya ang kanilang isipan upang maintindihan nila ang Kasulatan.”

Ano ang katotohanang ibinahagi ni Jesus sa mga alagad na nagbukas ng Kasulatan sa kanila? Ito lamang iyon: Sinabi ni Jesus: “Ang lahat ng Kasulatan ay tungkol sa akin.” Ang katotohanang ito ang nagbukas ng Kasulatan sa mga alagad.

Sa ikalimang kabanata sa Evanghelyo ni Juan, talata 39 at 49, Sinabi din ni Jesus ang ganoon sa mga relihiyosong lider sa kapanahunan niya. Nakikipagtalo sila sa kanya ukol sa kanyang sinasabi tungkol sa kanyang sarili at sinabi niya sa kanila, “Hindi kayo nagkukulang ng patunay. Kung nais ninyong paniwalaan na ako ang Mesiyas, magkakaroon kayo ng maraming patunay. At inisa-isa niya ang napakaraming ebidensya gaya ng sinabi ni Juan Bautista, na lubhang sumusuporta kay Jesus. Nan dyan din ang sinabi ng Ama sa araw ng kanyang pagbautismo; nandiyan din ang mga himala na kanyang ginawa. Sinabi niya, “Kayo ay mga dalubhasa sa Salita ng Diyos. Lagi ninyong sinasaliksik ang Kasulatan dahil iniisip ninyo na ang pagiging dalubhasa sa Salita ng Diyos ang makapagbibigay sa inyo ng buhay na walang hanggan.” Sinabi niya, “Lahat ng Kasulatan ay nakaturo sa akin at ayaw ninyong lumapit sa akin para mabigyan ko kayo ng buhay na walang hanggan.”

Ang pahayag na ito, “Lahat ng Kasulatan ay nakaturo sa akin,” sinabi ni Oswald Chambers, ay ang talatang susi sa buong Salita ng Diyos. Ipinapakita ng talatang ito kung kanino patungkol ang Salita ng Diyos. Ang Salita ng Diyos ay tungkol kay Jesus. Ito ang katotohanang ibinahagi ni Jesus sa mga alagad na nagbukas ng Kasulatan sa kanila. Binuksan nito ang buong Salita ng Diyos sa kanila.

May apat na layunin ang Salita ng Diyos na nais kong ibahagi sa inyo sa sandaling ito. Ang una sa mga layuning ito ay ito: Ipahayag si Jesu-Cristo bilang Tagapagligtas at Manunubos ng mundo. Ito ang unang layunin ng Salita ng Diyos. Upang maipahayag sa atin si Jesu-Cristo bilang Tagapagligtas at Manunubos ng mundo, upang masabi sa atin sa Lumang Tipan, Si Jesus ay darating, at upang masabi sa atin sa Bagong Tipan, Si Jesus ay dumating na, nais ng Salita ng Diyos na ipahayag sa atin ang kasaysayan ng kanyang pagdating.

Ang pangalawang layunin ng Salita ng Diyos ay ang ituro ang kasaysayan ng Manunubos at ang pagtubos o ang kasaysayan ng Tagapagligtas at ang kaligtasang dumating sa pamamagitan niya. Ito ay isang kapana-panabik na bagay tungkol sa Salita ng Diyos habang pinag-aaralan ito. Pansinin ninyo ang laki ng espasyo na inilalaan sa ibat-ibang paksa sa Salita ng Diyos. Sa palagay ko, magbibigay ito sa atin ng pang-unawa ukol sa layunin ng Salita ng Diyos, kung ano ang totoo tungkol dito at kung ano ang hindi. Bilang halimbawa, tingnan natin ang apat na talambuhay ni Jesus sa Bagong Tipan, Mateo, Marcos, Lucas, at Juan. Kung pagsasama-samahin ang bilang ng mga kabanata sa apat na aklat na ito, makukuha mo ang kabuuang bilang na 89 na kabanata. Mayroon tayong kabuuang bilang na 89 na kabanata sa apat na ebanghelyo. Apat na kabanata sa kabuuang 89 na kabanata ay tungkol sa kapanakan at unang 30 taon sa buhay ni Jesus. 85 na kabanata ay tungkol sa 3 huling taon ng buhay ni Jesus. 27 kabanata ay tungkol sa huling linggo sa buhay ni Jesus. Inilalahad sa atin ng mga ebanghelyo, ang talambuhay ni Jesus, kung anong aspeto ng buhay ni Jesus ang mas mahalaga sa mga sumulat nito; ang kanyang kapanganakan at unang 30 taon o ang huling 3 taon ng kanyang ministeryo? Lalong-lalo na ang huling linggo nang siya ay mamatay sa krus para sa ating mga kasalanan at muling nabuhay mula sa mga patay? Kung isasaalang-alang mo ang laki ng espasyo na inilaan ng 4 na ebanghelyo sa ibat-ibang bahagi ng buhay ni Jesus, hindi ka mahihirapang umabot sa ganitong kongklusyon. Ang huling linggo ng kanyang buhay ay halos 7 beses na mas mahalaga kaysa sa kanyang kapanganakan at unang 30 taon ng kanyang buhay.

Napakahalaga sa atin ng Pasko o Kapanganakan ni Jesus. Sa Salita ng Diyos, napakahalaga ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Halos kalahati ng mga kabanata ng ebanghelyo ni Juan ay nailaan sa kapanganakan, unang 30 taon at ng 3 taon ng ministeryo ni Jesus. Ang natitirang kalahati ay nailaan sa huling linggo ng buhay ni Jesus. Hinati ni Juan ang kanyang ebanghelyo sa gitna. Kalahati ay sumakop sa unang 30 taon ng buhay ni Jesus kalakip ang kanyang 3 taong ministeryo. Ang natitirang kalahati ay sumakop sa huling linggo ni Jesus na tinatawag nating Mahal na Araw. Kaya, ano ang mahalaga sa buhay na naiulat sa atin?

Ang mga ebanghelyo ay hindi lamang basta talambuhay. Ang mga ito ay espesyal na talambuhay. Ano ang masasabi mo sa talambuhay ni Abraham Lincoln o ng alin mang sikat na tao sa kasaysayan na walang sinabi tungkol sa kanyang kapanganakan at sa unang 30 taon ng kanyang buhay? Dalawa sa mga ebanghelyo ay walang binanggit tungkol sa kapanganakan at ng unang 30 taon ng kanyang buhay. Makikita mo, ang mga talambuhay na ito ay naisulat dahil may nais silang sabihin. Sinasabi nila sa atin na si Jesus ay dumating na at ito ang dahilan kung bakit siya dumating. Naparito siya para sa huling linggo na kung kailan siya ay namatay para sa ating mga kasalanan at muling nabuhay para patunayan na siya nga ay Diyos.

Habang nadidiskubre mo ang sukat ng espasyo sa Salita ng Diyos na inilalaan sa ibat-ibang mga paksa, pansinin mo ito: May mga 1189 na kabanata sa buong Salita ng Diyos. 11 sa mga kabanatang ito ay nailaan sa kasaysayan ng sansinukob. Ang kasaysayan ng mundo, ang kasaysayan ng tao, lalaki at babae, ang kasaysayan ng wika, ang kasaysayan ng kasamaan, kasaysayan ng lahat ng mga sibilisadong tao na nais ng Diyos na ipaalam sa atin. Lahat ng ito ay nabanggit sa unang 11 kabanata ng Salita ng Diyos.

Sa Aklat ng Genesis, pagdating mo sa ika-12 kabanata, makikilala mo ang isang lalaki na pinangalanang Abraham. Magmula sa Genesis kabanata12, hanggang sa Aklat ng Pahayag kabanata 22, na binubuo ng 1178 na kabanata, ang lahat ng ito ay tungkol kay Abraham at kanyang mga inapo lalo na ang kanyang inapo na sa pamamagitan Niya, ang lahat ng mga bansa sa mundo ay mapagpapala, ang Mesiyas, si Jesus.

Ang Salita ng Diyos ay tunay na nakatuon sa 2 libong taong kasaysayan ng mga Hebreo. Hindi layunin ng Salita ng Diyos ang maging aklat aralin para sa paglalang, ang sabihin sa atin ang lahat ng patungkol sa sansinukob, papaano nagkaroon ng mundo, papaano nagkaroon ng tao. Hindi ito kasaysayan ng sibilisasyon. Interesado lamang ang Salita ng Diyos sa isang bagay. Interesado ito sa kaligtasan. Interesado ito sa pagsasabi sa atin  kung papaano dumating ang kaligtasan, papaano dumating ang Tagapagligtas. Kaya naman, narating nito agad si Abraham. Magmula kay Abraham hanggang kay Cristo, ito ang nilalaman ng Salita ng Diyos. Ito ang nilalaman ng 2 libong taon ng kasaysayan ng Salita ng Diyos. 

Ang pangatlong halimbawa ukol sa sukat ng espasyo na inilaan sa isang bagay ay ang obserbasyong ito. Pansinin ang haba ng Bagong Tipan at ng Lumang Tipan. Ang Bagong Tipan ay may 260 na kabanata; Ang Lumang Tipan ay may 929 na kabanata. Yamang ang Diyos ay maingat sa sukat ng espasyo na kanyang inilalaan sa isang paksa, di mo ba naiisip na mas marami siyang gustong sabihin sa Lumang Tipan dahil ito ay binubuo ng 929 na kabanata? Ang Bagong Tipan ay mayroon lamang 260 na kabanata ngunit may mga tao na nagsasabing, “Hindi ako interesado sa Lumang Tipan. Ang Lumang Tipan, iyan ang Lumang Salita ng Diyos. Wala akong pakialam sa anumang bagay tungkol sa Lumang Tipan; Ibigay mo na lang sa akin ang Bagong Tipan.” 

Kung ating sisiyasatin ang Lumang Tipan at pagkatapos ay siyasatin din ang Bagong Tipan, may mga tao na magsasabi sa atin, “Sabihan mo ako kapag nasa Bagong Tipan ka na at sasamahan kita. Wala akong pakialam sa Lumang Tipan.” 

Lubos akong naniniwala na ang Lumang Tipan ay dalisay na Salita ng Diyos at sa 929 na kabanata, maraming sinabi sa atin ang Diyos. Umaasa akong ang Lumang Tipan ay hindi saradong aklat para sa iyo.

May mga bagay na ibinahagi ni Jesus sa mga alagad para buksan ang kanilang pang-unawa sa Salita ng Diyos. Muli, ayon kay Apostol Pablo, ang susunod at lubhang mahalagang layunin ng Salita ng Diyos ay: Ipinagkaloob ng Diyos sa atin ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng inspirasyon upang ang lingkod ng Diyos ay magiging karapat-dapat at handa sa lahat ng mabubuting gawain.

May tunay na kahulugan kung bakit masasabi natin ito, ang Salita ng Diyos ay hindi isinulat para sa mga hindi mananampalataya; ang Salita ng Diyos ay isinulat para sa mga mananampalataya.

Ang Salita ng Diyos ay isinulat para sa mga lalaki, sa mga babae na nagnanais maging mga lingkod ng Diyos. May nais ipagawa sa iyo ang Diyos na magbibigay puri sa kanya at upang maihanda kayo para sa gawaing ito, ibinigay niya ang 66 na aklat na naglalaman ng mga katotohanang nais niyang malaman mo.

Ang huling layunin ay makikita nating binigyan ng diin sa ebanghelyo ni Juan na isinulat para sa mga hindi mananampalataya. Nang isulat ni Juan ang pang-apat na ebanghelyo, sinabi niya, v”Marami pang himala ang ginawa ni Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi nakasulat sa aklat na ito. vAng mga nakatala rito ay isinulat upang kayo’y sumampalataya na si Jesus ang Cristo, ang Anak ng Diyos, at upang magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya.” (Juan 20:30-31). Nais ni Juan na magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, na ang ibig sabihin ay, ang kalidad at antas ng buhay na ninanais ng Diyos para sa atin. At dahil sa hangaring iyan, nais ni Juan na malaman natin na si Jesus ay naparito at nais niyang makilala natin siya.

Nais din ni Juan na malaman natin kung ano ang pananampalataya kaya naman sinabi niya, “Isinulat ko ang mga bagay na ito tungkol kay Jesus upang sa ganoon kayo na hindi naniniwala ay magsuri ng talaan ng mga himalang ito na ginawa ni Jesus upang maniwala kayo na si Jesus, ang makasaysayang Jesus, ay ang Cristo. Kung paniniwalaan ninyo ito, kayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ito lamang ang tanging aklat sa Salita ng Diyos na isinulat para sa mga hindi mananampalataya.

Sa palagay ko, maaari nating sumahin ang huling layunin sa pamamagitan ng pagsabi ng ganito: Ang Diyos ay mayroon lamang nag-iisang mensahe para sa mga hindi mananampalataya, ayon sa Salita ng Diyos, at ang mensaheng ito ay, “Magsisi kayo at paniwalaan ang Mabuting Balita.” Pagkatapos magsisi at maniwala sa Mabuting Balita ang hindi mananampalataya, ang Diyos ay mayroong 66 na banal na aklat na punong-puno ng katotohanan para sa mananampalataya. Kaya, mayroong apat na layunin ang Salita ng Diyos: ipahayag si Jesu-Cristo; ipahayag ang kasaysayan ni Jesu-Cristo; ang hindi mananampalataya ay maniwala kay Jesu-Cristo; at ang mananampalataya ay maging ganap.

Ngayon, nais kong magsalita ng maiksi lamang tungkol sa kasaysayan ng Salita ng Diyos. Iniisip ko lang kung kaya mong sagutin ang tanong na ito: Sino ang mga taong sumulat sa mga aklat ng Salita ng Diyos? Kailan nila ito isinulat? Saan nila ito isinulat? Anong wika ang ginamit nila? Mayroon ba tayong mga orihinal na mga manuskrito kung saan sumulat ang mga taong ito? Sino ang nangalaga ng mga aklat na ito para sa atin? Sino ang namili ng mga aklat na ito at pinagsama-sama para maging isang maliit na banal na aklat? Sino ang nagbigay ng kapangyarihan sa mga taong ito para mamili? Kailan ginawa ang pamimili? Sino ang mga taong nag-ipon ng mga aklat na ito at inayos ang Salita ng Diyos kagaya ng ayos nito sa ngayon?

Mayroong ibat-ibang uri ng mga tanong gaya ng mga ito na itatanong sa iyo ng mga tao tungkol sa Salita ng Diyos at kung sasabhin mo sa kanila na sinisiyasat mo ang Salita ng Diyos at ikaw ay seryosong mag-aaral ng Salita ng Diyos, palagay ko, aasahan nilang may nalalaman kang kasagutan sa mga tanong na ito.

Upang masagot ang ilan sa mga tanong na ito, nais kong isaalang-alang, una sa lahat, ang tungkol sa mga sumulat sa Salita ng Diyos. Sino ang sumulat ng Salita ng Diyos? Nasabi ko na ang Diyos ang sumulat ng Salita ng Diyos. Ano ang ibig nating sabihin sa pagtukoy natin na ang Diyos ang sumulat ng mga aklat na ito? Nasagot na natin ito sa pamamagitan ng paggamit ng salitang inspirasyon. Sa pamamagitan ng inspirasyon, pinakilos ng Diyos ang mga tao upang isulat ang mga aklat na ito. Kaya naman, ang Diyos ang sumulat ng mga aklat na ito.

May dalawang salita na dapat nating maintindihan kung pag-uusapan natin ang tungkol sa pagsulat ng Diyos sa mga aklat na ito. Ang unang salita ay rebelasyon, ang salitang tumutukoy sa lahat ng kaparaanan ng Diyos upang ipahayag ang katotohanan sa tao. Ipinapahayag ng Diyos ang katotohanan sa tao sa pamamagitan ng kalikasan. Personal din niyang ipinapahayag ang katotohanan sa atin sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Ipinapahayag niya ang katotohanan sa atin sa maraming kaparaanan. Ang inspirasyon ay tumutukoy sa tinatawag na espesyal na pahayag ng mga teologo. Ang Salita ng Diyos ay espesyal na pahayag ng Diyos. Mayroon itong simula. Mayroon din itong katapusan. Sa loob ng 1600 na taon, pinakilos ng Diyos ang mga taong ito upang isulat ang mga aklat na ito.

Noong 90 A.D, nang isulat ni Juan ang Aklat ng Pahayag at ng tuldukan niya ang pahayag na ito, sinabi niya na ang sinoman na magdadagdag sa aklat na ito, idadagdag ng Diyos sa kanya ang mga salot na nakasulat sa aklat na ito at binalaan din niya tayong huwag magtanggal ng anuman sa aklat na ito. At dito natapos ang espesyal na pahayag. Ito ay espesyal na himala. Ito ang dahilan kung bakit tinawag itong espesyal na pahayag.

Kung minsan, ang bagay na ito ay pinagmumulan ng tanong na gaya nito. Ang Diyos ba ay personal parin na nagpapahayag ng mga bagay bagay? Personal pa bang nakikipag-usap sa akin ang Diyos? Oo naman. Kaya naman maitatanong ang ganito? Kung mayroong tinatawag na espesyal na pahayag, alin ang mas mahalaga, pansariling pahayag o espesyal na pahayag?

Naniniwala ako sa pansariling pahayag at naniniwala din ako sa espesyal na pahayag. Naniniwala akong ang espesyal na pahayag ay laging may mas kapangyarihan kaysa sa pansariling pahayag. Kung may lalapit sa aking Pastor at magsabing, “Iiwan ko na ang aking asawa. Kung kilala siya ni Moses, tiyak na magkakaroon ng ibang kautusan. Napakaimposible niya. Iiwan ko na siya.”

Kung sasabihin ko sa kanya, “Matanong nga kita; Nagtaksil ba siya sa iyo?” Ang sagot nila ay, “Hindi, basta iiwan ko lang siya. Ayoko na sa kanya; Ayoko na ng buhay may-asawa.” At kung sabihin nila sa akin, “Sinabihan ako ng Diyos na iwan siya,” magiging matatag ako sa aking paninindigan, at sasabihin ko, “Hindi ka sinabihan ng Diyos ng ganyan, dahil sa espesyal na pahayag, hindi ka pinapayagan ng Diyos na iwan mo ang asawa mo. Sinabi niyang manatili ka sa kanya. Tinatawag ito ng mga teologo na di pagkakabuwag ng relasyong mag-asawa. Ibig sabihin, ikaw ay nakatali na at di na makakaalis pa sa kalagayang iyan. Ito ang sinasabi ng espesyal na pahayag, at ang pansariling pahayag ay hindi maaaring maiba sa espesyal na pahayag.

Labis akong naniniwala sa pansariling pahayag, ngunit sa palagay ko mayroon tayong mga paalala na dapat banggitin tungkol dito. Maging maingat sa pagsabi ng mga salitang, “Sinabi ng Diyos sa akin.” Madalas kapag sinasabi nating, “Sinabi ng Diyos sa akin,” hindi naman talaga Siya nagsalita sa atin. Nais lang nating itaas ang ating pansariling panlasa o opinyon.

Naaalala ko, ilang taon na ang nakalipas nang kami ay nagpapatayo ng simbahan. Mayroon kaming napakagandang plano hanggang sa kami ay kailangang mamili ng gagamiting kulay. Sa pamimili ng kulay, doon na kami di-magkaisa. Pinipilit naming makapamili ng kulay para sa simbahan. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang ideya kung ano ang dapat. Nang pinag-uusapan namin ito, may isang babae na isang dekorador ang nakipagkita sa akin isang gabi sa aming pagtitipon. May dala-dala siyang karpet na may mahahabang hibla. Hindi niya sinabing, “palagay ko maganda ang kulay na ito para sa santuwaryo.” Sinabi niya, “Sinabi sa akin ng Diyos na ganito dapat ang kulay.” Hindi ako naniniwala na sinabi iyon ng Diyos sa kanya. Lagi kong di pinaniniwalaan sa tuwing sinasabi sa akin ng mga tao ang ganun. Sa palagay ko, nais lang niyang itaas ang kanyang opinyon, ang kanyang panlasa. Kailangan nating mag-ingat tungkol dito, at maging maingat sa pagsabing, “Sinabi ng Diyos sa akin.”

Ang mahalagang bagay sa pagsasaalang-alang sa salitang pahayag at  ng salitang inspirasyon ay ito. Sa panahon natin ngayon, naniniwala akong binibigyang diin ng mundo ang mga salitang gaya ng rasyonalismo, pangangatwiran, lohica, humanismo. Nang maging mananampalataya ka, hindi ka nawala sa katuwiran o nawalan ng pagmamahal sa sangkatauhan. Naniniwala akong ang kaibahan sa pagitan ng isang mananampalataya, na totoong naniniwala sa Kasulatan, tunay na naniniwalang ito ay Salita ng Diyos, at ng mga taong nakapokus sa katwiran, lohika, at rasyonalismo at humanismo ay ito. Minsan, inihahalili lang ng tao ang mga salitang katuwiran, lohica, at rasyonalismo para sa salitang pahayag. Sinasabi nila, “Di ko kailangan ang pahayag. Mayroon akong isip.” Naniniwala akong ang batayan, ayon sa kasulatan upang malaman ang tama sa mali, ay ang rebelasyon o pahayag. Ito ang sinasabi natin nang sabihin nating isinulat ng Diyos ang mga aklat na ito.

Sinasabi rin natin na sinulat ng mga tao ang mga aklat na ito. Tunay nga na ang mga aklat na ito ay sinulat ng mga tao. Ang mga taong ito ay mga hari, mangingisda, mga pastol, mga heneral, mga namumuno sa pamahalaan. Ang isa ay isang manggagamot. Ang isa ay isang maniningil ng buwis. Sila ay ibat-ibang uri ng mga tao. Kung pag-aaralan mo kung papaano pinagsama-sama ng mga taong ito ang Salita ng Diyos, aayon ka sa manunulang si Dryden na nagtanong ng ganito, “Saan kung hindi mula sa langit na ang mga taong salat sa kakayahan, na ipinanganak sa maraming kapanahunan, mula sa ibat-ibang panig, ang makakapaghabi ng mga katotohanang magkakatugma, o kung papaano o bakit sila nagkaisang dayain tayo ng kasinungalingan, hindi pinansin ang kanilang paghihirap, binalewala ang kanilang mga payo, gutom ang kanilang pakinabang at kamatayan ang kanilang gantimpala?” Palagay ko, ito ay isang napakagandang tanong.

Kung isasaalang-alang mo ang katotohanang isinulat ng mga tao ang mga aklat na ito, kakailanganin mong magsaliksik at kumuha ng mga katunayan at impormasyon tungkol sa kung papano nangyari ang himalang ito. Kalakip nito ang pagkuha mo ng kasagutan sa ilang mga tanong gaya ng iminumungkahi namin bilang halimbawa; ang pagpili ng mga aklat. Matutuklasan mo kung sasaliksikin mo na ang mga aklat sa Lumang Tipan ay pinili ng mga taong gaya ni Ezra, na tinatawag na mga eskriba. Noong AD 100, sa Konseho ng Jamnia, ang lahat ng ito ay napagkaisahan. Sa katunayan, ang mga aklat na ito ay napagsama-sama na 300 o 400 taon bago pa man ito nangyari. Ang mga aklat ng Bagong Tipan ay natipon at napili at pinag-isa noong 692 AD sa isa pang konseho na tinatawag na Konseho ng Trullan. Sa kaso ng mga aklat ng Lumang Tipan, ang tila mahalagang bagay ay ang sumulat ng aklat at ang reputasyon nito bilang propeta o eskriba. Sa kaso ng mga aklat ng Bagong Tipan, may pamantayan kung papaano sinusuri ang mga aklat na ito. Tinatawag itong kanon at ito ay may tatlong bahagi.

Ang tatlong mga bahagi nito ay: Ito bang aklat na ito ay isinulat ng isang apostol o malapit na nakasama ng isang apostol? Nagtataglay ba ito ng espirituwal na katotohanan para sa pangangailangan ng isang mananampalataya? At lahat ba ay nagkakaisa tungkol sa mga bagay na ito? Ang mga aklat na ito ay maingat na pinili at inilagay sa Bagong Tipan. Maraming tao ang nagtatanong tungkol sa Apokripos. Ang Apokripos ay pinili noong 1546 sa panahon ng Repormasyon at inilagay sa kanon ng Kasulatan ng Simbahang Katoliko Romano. Sa orihinal na pamimili, ang mga aklat na ito ay hindi napili.

Isa pang bagay na kailangan mong pag-isipan sa pagsasaalang-alang mo sa kasaysayan ng Salita ng Diyos ay ang wikang ginamit sa pagsulat nito. Alam nating lahat na ang Lumang Tipan ay naisulat sa wikang Hebreo at ang bagong Tipan ay naisulat naman sa wikang Griyego. Kung ikaw ay magiging isang ministro, kailangan mong matuto ng konting Hebreo at konting Griyego dahil ang mga aklat na ito ay hindi naisulat sa Pilipino, kaya naman madalas pinag-aaralan ng mga dalubhasa sa Salita ng Diyos ang mga orihinal na wikang ito.

Isa pang kaisipan tungkol sa kasaysayan ng Salita ng Diyos, ukol sa mga sumulat nito, ay preserbasyon o pangangalaga. Isipin mo kung gaano katagal nang naisulat ang mga aklat na ito. Ang mga aklat na ito ay kailangang makopya at mapangalagaan. Maliwanag naman na wala na tayong mga orihinal na manuskrito dahil ang papel ay di naman magtatagal ng ganoon kahabang panahon, ngunit mayroon tayong maaayos at magagandang mga kopya. Upang madala ang Salita ng Diyos sa Pilipino, kailangan itong maisalin. Ang pagsasalin ay may magandang kasaysayan. Palagay ko, makakatulong kung titingnan natin ang kasaysayang nito sa ensiklopedya para makita natin kung papaano naisalin ang Salita ng Diyos sa mga wika sa panahon natin ngayon.

Mayroon akong kaibigan na may mataas na katungkulan sa gobyerno at siya ay nakakilala kay Cristo ng medyo may edad na. Sumama siya sa ganitong pag-aaral. Natapos niya ang buong kurso gamit ang audiotape. Nagkaroon siya ng mga tala at mga tapes. Habang sinisiyasat niya ang Salita ng Diyos, kasama ko, nakikinig siya sa isang pastor sa isang malaking simbahan. Malalim siyang magmasid. Habang siya ay nakikinig sa Kasulatan linggo-linggo gamit ang mga audiotapes at binabasa ang Salita ng Diyos sa unang pagkakataon sa buhay niya, at pagkatapos ay nakikinig siya sa kanyang pastor, nasabi niya, “Ang ilan sa mga tao sa simbahan na nakakaalam ng Salita ng Diyos ay hindi naniniwala sa Salita ng Diyos at ang mga taong naniniwala sa Salita ng Diyos ay walang nalalaman sa Salita ng Diyos.” Umabot siya sa ganitong konklusyon: Pinaniniwalaan ko ang Salita ng Diyos at pag-aaralan ko ito. Nag-aral siya sa seminaryo at tumapos ng isang taong pag-aaral, at ngayon, naniniwala siya sa Salita ng Diyos at alam niya ang nilalaman ng Salita ng Diyos. Palagay ko, maganda ang kanyang naging obserbasyon.

Isa pang mahalagang punto, habang binabalikan natin ang kasaysayan ng Salita ng Diyos, ay ang tanong tungkol sa inspirasyon. Papano mo malalaman na ang Salita ng Diyos ay ang kinasihang Salita ng Diyos? Naniniwala akong sinabi ni Jesus na mayroon lamang isang paraan para malaman ito. Sinabi niya, “Kung ang sinuman ay magpasyang gumawa, malalaman niya.” Hindi mo mapapatunayan na ang Salita ng Diyos ay totoo sa pamamagitan ng pag-aaral ng wikang Semitiko o sa pag-aaral sa seminaryo. Mapapatunayan mo na totoo ang Salita ng Diyos, ayon kay Jesus, kung lalapit ka sa Salita ng Diyos na may kaloobang gawin ang sinasabi nito. Kapag sinunod mo ang sinasabi nito, magbubunga ito ng malaking pagbabago sa iyong buhay at masasabi mong, “Ito nga ay Salita ng Diyos.”

Laging ganito ang batayan ni Jesus. Nang makilala niya ang mga alagad, humarap siya sa kanila, at nakita niyang sinusundan siya at sinabi niya, “Ano ang nais ninyo?” Sinabi nila, “Saan ka nakatira, Guro?” At sinabi niya, “Halikayo at tingnan ninyo.” Sinasabi na sumama sila at nakita nila ang tirahan Niya at nakitira sila sa Kanya. Alam na natin ang karugtong ng kuwento. Sinasabi na, “Namatay sila para sa Kanya dahil sa nakita nila ng buong puso silang magpasya na tanggapin ang paanyaya ni Jesus, “Halikayo at tingnan ninyo.” Ganito pinatunayan ni Jesus na ang Salita Niya ay ang Salita ng Diyos. Sinabi niya, “Halikayo at tingnan ninyo.” Laging sinasabi ng mga matatalino ang ganito, “Kapag alam ko na, saka ako gagawa. Kapag naabot mo ako sa aking katalinuhan, saka ako kusang-loob na susunod sa iyo. Abutin mo ang aking katalinuhan at ipagkakaloob ko ng buong-buo ang aking pagsunod.” Laging sinasabi ni Jesus, “Hindi, hindi dapat ganyan. Isuko mo muna ang iyong kalooban at ang iyong kaisipan ay mapapaniwala. Kung gagawin mo ito,” sinabi ni Jesus, “malalaman mo.”

Sinasabi ng mga tao sa matagal nang panahon, “Makita muna bago maniwala” ngunit sinasabi ni Jesus at ng Kasulatan sa atin, “Maniwala muna at iyong makikita.” Sinabi ni David, “Ako ay panghihinaan maliban na maniwala akong makikita ko ang kabutihan ng Diyos sa mundo ng mga buhay.” Ganito mo mapapatunayan na ang Salita ng Diyos ay ang kinasihang Salita ng Diyos. Kailangan mong buong-pusong lumapit upang iyong makita. At habang ginagawa mo ito, magkakaroon ka ng buong-pusong pagsunod sa kalooban ng Diyos na naipahayag sa Kasulatan. Ang paggawa sa kalooban ng Diyos na nahayag sa Salita ng Diyos ay susundan ng pagkaalam o ganap na pagtanggap na ito nga ay tunay na Salita ng Diyos.

Muli, gaya ni Jesus na nagbahagi ng mga katotohanan tungkol sa kasulatan na nagbukas nito sa mga apostol, inaasahan kong ang mga araling ito na ibinahagi ko sa inyo tungkol sa Kasulatan ay magbubukas nito sa inyo hindi lamang para maintindihan ninyo ito ng mabuti kundi upang baguhin nito ang inyong buhay.

Ito lang ang sandali na mayroon tayo. Napakahalaga ng sandaling ito. Ipinaaalala ko sa inyo na maingat ninyong pag-aralan ang mga tanong at sauluhin ang talata sa Salita ng Diyos na matatagpuan sa 2 Pedro 1:21. Minimithi ko na makasama kang muli sa susunod nating pag-aaral ng Salita ng Diyos at hangad kong ganoon ka rin.

Mungkahing Pagtatapos:

Salamat sa iyong pagiging tapat na mag-aaral dito sa ating programang Mini Bible College. Nag-uumpisa pa lamang tayo sa ating  paglalakbay sa Salita ng Diyos at may panahon pa para anyayahan mo ang iyong pamilya at mga kaibigan para samahan tayo sa ating paglalakbay. Ang halaga ng pag-aaral na ito ay walang hanggan habang tinutulungan kang matutunan at maipamuhay ang mga ispirituwal na katotohanan ng Salita ng Diyos. Salamat sa pagplano mong samahan kami sa susunod na pagkakataon para sama-sama nating pag-aralan ang Salita ng Diyos.

Ibahagi ang post na ito sa iyong mga network: