Pitong Hakbang Para Sa Ispirituwal Na Pagkahapo

May pitong halimbawa ng mga tao ng Diyos na sumasagot kay Malakias. Maaaring tawagin ang pitong pag-uusap na ito na Pitong Bulong ng Pusong Lumalamig sa Pakikitungo sa Diyos dahil inilalarawan ng mga ito ang mga sintomas ng mga taong nawalan ng relasyong puno ng pagmamahal sa Diyos. Ang misyon ni Malakias ay ibalik ang kanilang relasyon sa Diyos. Nagpapahayag si Malakias ng propesiya tungkol sa Ikalawang Pagparito ni Kristo para sa mga mananampalataya, matinding paghuhukom para sa mga malamig ang puso, at tungkol kay Juan Bautista na siyang maghahanda ng daan para kay Hesus.

Aralin sa Audio:

Back to: Mga Sekundaryong Propeta: Hosea – Malakias

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!