Ang Mga Simbolo ng Tagapagligtas

Ang salitang pahayag ay ang pagpapahayag sa salitang Griyego na apokalipsis, na nangangahulugang pagpapakita sa hindi karaniwang nakikita ng tao. Kapag pinag-aaralan natin ang aspekto ng hinaharap, mga espirituwal na bagay na hindi pa natutupad, talagang kailangan natin ang Pangunahing Susi, ang Banal na Espiritu. Sinesentro ng Diyos Ama ang pagsamba sa langit mula sa Kanyang Sarili sa Kanyang Anak, ang Kordero, na mukhang pinatay, na nagpapahayag sa diwa kung Sino at ano ang Diyos.

Aralin sa Audio:

Back to: Mga Hebreo – Pahayag

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!