Ang Pahayag Ngayon

Sa pamamagitan ng pangaral ni Zacarias, tinatawag ng Diyos ang Kanyang mga tao na pumunta hindi lang sa isang lungsod o templo ngunit magbalik sa kanilang espirituwal na relasyon sa Kanya. Ang pangunahing mensahe niya ay kung magbabalik-loob ang mga tao sa Diyos, babalik ang Diyos sa mga tao. Isa ang aklat ni Zacarias sa pinakamahahalagang aklat ng propeta, at naglalaman ito ng mga mas detalyadong propesiya tungkol sa darating na Mesiyas kumpara sa anumang aklat, maliban sa aklat ni Isaias. Ipinapahayag ni Zacarias sa kanyang propesiya na ibibigay ng Diyos sa Kanyang mga tao ang Kanyang Espiritu at pagpapalain Niya sila habambuhay.

Aralin sa Audio:

Back to: Mga Sekundaryong Propeta: Hosea – Malakias

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!