Ipokus Mo Ang Iyong Pananampalataya

Ipinapakita sa atin ng propetang si Hagai kung paano natin dapat itakda ang ating mga priyoridad para sa buhay. Para sa mga taong nakakaranas ng kakulangan sa espirituwalidad o napapagtanto na hindi pinagpapala ng Diyos ang kanilang ginagawa, sinasabi ni Hagai na Isaalang-alang ang iyong mga paraan at Isaalang-alang ang mga paraan ng Diyos. Gusto ng Diyos na tumuon tayo sa ginagawa Niya ngayon na plano Niyang gawin sa hinaharap. Dapat nating hayaan ang ating pananampalataya na ituon ang ating mga priyoridad, ating pananaw, ating mga motibasyon, at ating mga takot.

Aralin sa Audio:

Back to: Mga Sekundaryong Propeta: Hosea – Malakias

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!