Ang Kompas ng Kasiguruhan

Isinulat ang Unang Liham ni Juan para sa mga sumasampalataya, para malaman nila na alam nilang sumasampalataya sila, at tuluyan silang sumampalataya. Sa madaling salita, naghahanap tayo ng katiyakan, katiyakan ng kaligtasan. Tandaan, ito ang dalawang katotohanan sa Ebanghelyo: ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Hesu-Kristo. Hindi lang basta papatawarin ng Diyos ang Kanyang mga tao sa kanilang mga kasalanan, kundi ililigtas din Niya ang Kanyang mga tao mula sa kanilang mga kasalanan. Ang malinaw na katiyakan ng iyong kaligtasan ay ang kasaganaan.

Aralin sa Audio:

Back to: Mga Hebreo – Pahayag

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!