Dapat Magbukang Liwayway Ang Bagong Araw

Sa Ikalawang Pedro, natututunan natin na puwede tayong mabiyayaan at magkaroon ng kapayapaan sa pamamagitan ng kaalaman tungkol sa Diyos at Panginoong Hesu-Kristo. Makakapasok tayo sa langit at malalaman natin ang kaalaman ng Diyos, at ipagkakaloob Niya sa atin ang lahat ng kailangan natin para sa buhay at pagiging maka-Diyos. Ipinapaliwanag ni Pedro kung paano mabubuhay sa ating mga puso ang Bituin sa Umaga at si Kristo kapag naunawaan natin ang Liwanag ng Salita at ginamit natin ang Kanyang Salita sa ating mga buhay.

Aralin sa Audio:

Back to: Mga Hebreo – Pahayag

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!