Propeta ng Kaaliwan

Nagpahayag ng propesiya si Nahum laban sa isa sa pinakamasasamang kalaban ng mga tao ng Diyos. Sinakop at inalipin ng Emperyo ng Asiria ang lahat ng bayan sa mundo nang may kalupitang walang katulad. Nakipagtipan ang Diyos kay Abraham at sinabi Niya, Papapalain Ko ang magbibigay ng pagpapala sa iyo at susumpain Ko ang susumpa sa iyo. Nagsalita si Nahum para sa ikagagaan ng loob ng Judah: Malapit nang malipol ang Ninive, ang kabisera ng kanilang kaaway. Malupit na paparusahan ng Diyos ang mga taga-Asiria dahil sa kanilang mga kasalanang walang awa.

Aralin sa Audio:

Back to: Mga Sekundaryong Propeta: Hosea – Malakias

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!