Ang Uliran ng Pag-aasawa

Nagbibigay si Pedro ng modelo para sa pag-aasawa na praktikal, tungkol sa relasyon at nauugnay sa teolohiya; si Kristo at ang Iglesia. Ang pinakaproblema sa mga pag-aasawang Kristiyano ay ang mga lalaking hindi aakuin ang kanilang responsibilidad na patnubayan ang kanilang mga asawa at anak gaya ng pagpatnubay ni Kristo sa Iglesia. Inilalarawan ni Pedro si Hesu-Kristo bilang Dakilang Pastol ng Iglesia. Itinatalaga ng Diyos ang responsibilidad para sa kasal at tahanan sa lalaki. Sundin ang modelo ng Bibliya sa lahat ng iyong relasyon at pahintulutan ang Diyos na buuin ka.

Aralin sa Audio:

Back to: Mga Hebreo – Pahayag

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!