Huling Solusyion ng Diyos

Sa ikatlong sermon ni Mikas, ipinangaral niya na nais ng Diyos na ang Kanyang mga tao ay mamuhay nang makatarungan, magmahal nang may awa, at magpakumbaba sa harap Niya. Pagkatapos talakayin ang pagkabigo sa moralidad ng pamahalaan at pagkasira ng espirituwalidad sa Israel at Judah, nagpangaral si Mikas ng mensahe ng pag-asa sa pamamagitan ng isang propesiya tungkol sa Mesiyas. Nabigo man ang pamahalaan ng mga tao sa Jerusalem at Samaria, hindi mabibigo ang awtoridad ni Kristo, at magdadala Siya ng tunay na kapayapaan sa Kanyang mga tao. Siya ang magiging perpektong halimbawa ng isang Propeta, Pari, at Hari.

Aralin sa Audio:

Back to: Mga Sekundaryong Propeta: Hosea – Malakias

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!