Ang Pampanitikang Propeta

Nakasaad sa aklat ni Mikas ang tatlong dakilang sermon. Isinilang na magsasaka ang propetang ito, subalit tinawag siya para ipangaral ang salita ng Diyos sa mga politikal at espirituwal na pinuno ng mga kabisera ng Israel at Judah. Isinisi ni Mikas sa mga pinuno ang pagkasira ng moralidad at espirituwalidad ng mga tao ng Diyos. Ipinangaral ni Mikas na maililigtas lamang sila sa kanilang mga pagkabigo kapag nagpadala ang Diyos ng perpektong Mamumuno: ang Mesiyas.

Aralin sa Audio:

Back to: Mga Sekundaryong Propeta: Hosea – Malakias

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!