Ang Pinagmulan at ang Pagkasunodsunod ng kabanalan

Ang tema ng liham na isinulat ni Santiago na kapatid ni Hesus ay pagpapakabanal na humuhubog sa buhay at paglilingkod. Ginagawa mo ang tunay na pinaniniwalaan mo. Usapang relihiyon lang ang iba. Kasinghalaga ang mga gawain ng buhay na pananampalataya gaya ng paghinga sa buhay na katawan. Sinasabi sa atin ni Santiago na ang Ikalawang Pagparito ni Hesu-Kristo ang pinakasolusyon sa lahat ng problema natin dito sa mundo. Sinasabi sa atin ni Santiago na alisin natin ang ating mga maskara at maging tapat tayo sa isa’t isa.

Aralin sa Audio:

Back to: Mga Hebreo – Pahayag

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!