Manatili sa Pananampalataya

Sinasabi ng Mga Hebreo sa mga taong pinanghihinaan ng loob at inuusig, Huwag itapon ang inyong pananampalataya dahil maraming saksi sa paligid natin! Ang ikalabing-isang kabanata ng Mga Hebreo ay tinatawag na kabanata ng pananampalataya, at nagbibigay ito ng mga dahilan kung bakit dapat tayong patuloy na manampalataya. Inililigtas at pinapatibay ng pananampalataya ang ating pag-asa. Dapat tayong mamuhay nang may pananampalataya. Nagbibigay ang may-akda ng maraming halimbawa ng puwedeng maging kahulugan at magawa ng pananampalataya. Nagtatapos ang may-akda sa payo na sundin ang mga espirituwal na gabay natin.

Aralin sa Audio:

Back to: Mga Hebreo – Pahayag

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!