Ang Misteryosong Aklat

Pinakamahusay na iniuugnay ng Mga Hebreo, Ang Mahiwagang Obra Maestra, ang Luma at Bagong Tipan, kumpara sa anupamang aklat sa Bibliya. Inilalahad ng aklat ng Mga Hebreo si Hesu-Kristo bilang Mesiyas na sinabi ng mga propeta sa Lumang Tipan bilang ang Panginoong inihayag sa Bagong Tipan at ang darating na Hari ng mga hari na magbabalik. Pananampalataya ang isa sa mga tema nito at may tatlong pangunahing salita: maging mas mabuti, maniwala at mag-ingat na gumagabay sa ating pag-aaral.

Aralin sa Audio:

Back to: Mga Hebreo – Pahayag

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!