Ang Relasyon ng Tumakas na Bilango

Filemon ang ikaapat sa mga liham ni Pablo sa bilangguan, isang maikli at buhay na buhay na liham na dinala ni Onesimo noong bumalik siya sa kanyang panginoon na isang mayamang mananampalataya. Bagama’t maikli lang ang liham, marami itong mapaggagamitan at tinatalakay ukol sa lipunan. Tila napakahalaga para kay Pablo na ginawa tayo ng Diyos para magkaroon ng kakayahang mag-isip at magdesisyon. Si Hesu-Kristo ang tanging Solusyon natin sa ating mga problema sa mga tao o relasyon.

Aralin sa Audio:

Back to: Mga Sulat ni Pablo: Mga Taga-Galacia – II Timoteo

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!