Makadiyos na Pangangasiwa At Makadiyos na Mangangasiwa

Inilalarawan ni Pablo ang Ebanghelyo: mayroon lamang Isang Tagapamagitan ang Diyos at ang tao. Sa parehong paraan na pinapangasiwaan at pinapatnubayan ni Kristo ang Iglesia, dapat patnubayan at pangasiwaan ng lalaki ang kanyang asawa at pamilya, at dapat pangasiwaan o patnubayan ng mga lalaki ang simbahan. Malinaw na ibinibigay ng Bibliya sa lalaki ang responsibilidad na maging pinuno ng tahanan at simbahan. Inililista ni Pablo ang mga kwalipikasyon para sa mga espirituwal na pinuno. Tinuturuan tayo ni Pablo na sukatin ang ating buhay ayon sa Salita ng Diyos.

Aralin sa Audio:

Back to: Mga Sulat ni Pablo: Mga Taga-Galacia – II Timoteo

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!