Ang Malungkot Na Balita Ng Diyos

Noong napasakamay ng mga taga-Babilonia ang Jerusalem, may dalawang uri ng mga tao: ang mga taong naniwala kay Jeremias na parusa ng Diyos ang pagkabihag, at ang mga taong hindi tumanggap sa mensahe ni Jeremias at nagrebelde. Sa mga taong naniwala at nagsisi, ipinangako ng Diyos na tutulungan Niya sila. Bibigyan Niya sila ng mga bagong puso at ibabalik Niya ang susunod na henerasyon. Sa mga taong nagrebelde, binalaan sila ng Diyos na malilipol sila. Patuloy tayong binibigyan ng pag-asa hanggang ngayon ng mga propesiya ni Jeremias tungkol sa pagpapanumbalik sa hinaharap at sa Mesiyas.

Aralin sa Audio:

Back to: Mga Pangunahing Propeta: Isaias – Daniel

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!