Ang Kronolohiya Ng Kanyang Pagdating

Sa Mga Taga-Tesalonica, sinasabi ni Pablo na muling paparito ang Panginoong Hesus at dapat nating abangan at hintayin ang Kanyang pagbabalik; manalangin nang walang tigil, at palaging magpasalamat. Bagama’t hindi natin malalaman kung kailan babalik si Hesus, sinabi Niya na may mga palatandaan ng panahon na dapat nating bantayan. Sa Ikalawang Mga Taga-Tesalonica, ipinapaliwanag ni Pablo ang tungkol sa Araw ng Panginoon na darating sa sandaling hinayaang maghari si Satanas sa sanlibutan bago ang paghahari ni Hesu-Kristo.

Aralin sa Audio:

Back to: Mga Sulat ni Pablo: Mga Taga-Galacia – II Timoteo

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!