Ang Pinagpalang Pag-asa

Ang tema ng unang liham ni Pablo sa mga taga-Tesalonica ay ang Ikalawang Pagparito ni Hesu-Kristo. Mahalagang maunawaan na ang Ikalawang Pagparito ni Hesu-Kristo ay hindi isang pangyayari kundi sunod-sunod na pangyayari. Mapapansin natin kung paano hinihikayat ni Pablo ang mga taga-Tesalonica tungkol sa darating na pagdagit sa mga mananampalataya at pisikal na ikalawang pagparito ng Panginoong Hesu-Kristo. Isinusulat ni Pablo na ang unang mangyayari sa pagdagit sa mga mananampalataya ay babangon ang mga patay na sumasampalataya kay Kristo.

Aralin sa Audio:

Back to: Mga Sulat ni Pablo: Mga Taga-Galacia – II Timoteo

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!