Mga Serye Ng Pag-iyak

Nangaral si Jeremias sa panahon ng kawalan ng pag-asa sa Jerusalem at tila walang magandang nangyayari. Nasaksihan niya ang tatlo sa pananalakay ng Babilonia at ang pagbagsak ng Jerusalem. Tinatawag si Jeremias na lumuluhang propeta dahil puno ang kanyang mga propesiya ng mga luha at pagdadalamhati. Hinulaan niya ang pagbabalik ng Israel mula sa pagkabihag pagkalipas ng 70 taon. Tulad ni Isaias, sumulat si Jeremias ng ilang propesiya tungkol sa darating na Mesiyas.Hindi lang para sa Judah ang mensaheng ito ng pag-asa, kundi para din ito sa buong mundo.

Aralin sa Audio:

Back to: Mga Pangunahing Propeta: Isaias – Daniel

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!