Ang Ating Nagdurusang Kahalili

Hinulaan ni Isaias kung paano na ang Mesiyas, ang ipinangakong manunubos, ang sasalo sa ating paghihirap; at ang Kanyang paglilingkod para bigyan ng paningin ang mga bulag, kalayaan ang mga bihag, at kagalingan ang mga sugatan. Hinulaan din ni Isaias ang Kanyang kamatayan. Para sa kapakanan ng sangkatauhan na tulad ng naligaw na tupa ay walang ibang sinunod kundi ang ating sarili, ipinasa ng Diyos ang ating pagkakasala kay Hesu-Kristo, na siyang nagpasan sa parusa para sa ating mga kasalanan. Inilarawan ni Isaias ang pagpapako kay Hesus daan-daang taon bago ito mangyari noong isinulat niya na hahamakin, itatakwil, aapihin, at ipapako ang Nagdurusang Lingkod para sa ating mga pagkakasala. Ngunit dahil sa Kanyang mga sugat, gagaling tayo.

Aralin sa Audio:

Back to: Mga Pangunahing Propeta: Isaias – Daniel

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!