Unahin si Cristo

Ang aklat ng Mga Taga-Colosas ay ang obra maestra ni Pablo tungkol kay Kristo ng simbahan: Sino si Kristo, ano ang ginawa ni Kristo, at ang Kanyang lahat-lahat. Mayroong 3 pangunahing problema ang simbahan sa Colosas: pang-aatakeng ayon sa pilosopiya sa kadiyusan at pagkatao ni Hesu-Kristo, pang-aatakeng intelektwal sa pananampalataya ng mga tao, at mga Hudyong nagpapataw ng legalismo sa simbahan. Binibigyang-diin ni Pablo na si Kristo mismo ang Diyos. Hinahamon ni Pablo ang mga sumasampalataya na taimtim na manalangin nang may pasasalamat.

Aralin sa Audio:

Back to: Mga Sulat ni Pablo: Mga Taga-Galacia – II Timoteo

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!