Ang Manipesto Ng Mesiyas

Ayon sa propesiya ni Isaias, kinailangan ng Diyos ng paraan para makapaglakbay sa mundong ito. Ang paraang iyon ay ang Mesiyas, ang Diyos na nagkatawang-tao. Sinabi ni Isaias na si Kristo ang magiging perpektong pagpapahayag ng Espiritu ng Diyos. Noong inilarawan ni Hesus ang Kanyang paglilingkod, sinipi Niya ang propesiya ni Isaias. Siya ay naparito para magdala ng magandang balita sa mga inaapi at pagalingin ang mga sugatang-puso; para ipahayag sa mga bihag na lalaya na sila, at ideklara na ito na ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon.

Aralin sa Audio:

Back to: Mga Pangunahing Propeta: Isaias – Daniel

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!