Tuntunin ng Kapayapaan

Mayroon ka ba ng patuloy na kapayapaan ng Diyos? Kung hindi, hindi ka dapat magulat o madismaya kung hindi mo natutugunan ang mga kondisyon ng Diyos. Sa Mga Taga-Filipos 4, itinuturo sa atin ni Pablo ang labindalawang kondisyon para sa kapayapaan ng Diyos: Huwag mag-alala, manalangin tungkol sa lahat ng bagay, isipin ang magagandang bagay, gawin ang tama, magpasalamat, maging mahinahon, maging mapagpasensya, tanggapin ang iyong kalagayan, tumingala, magalak sa Kanya, pahalagahan ang pag-apruba ng Diyos, at ibigay ang iyong puso at isip kay Kristo.

Aralin sa Audio:

Back to: Mga Sulat ni Pablo: Mga Taga-Galacia – II Timoteo

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!