Ang Pagtawag at Pagsugo kay Isaias

Bakit ako isinilang sa panahon at lugar na ito? Ano ang bahagi ko sa plano ng Diyos? Matatagpuan ang mga sagot sa mga tanong na ito, at marami pang katulad nito, sa aklat ni Isaias, ang pinakamahabang aklat ng propeta sa Bibliya. Mas maraming beses na sinipi si Isaias sa Bagong Tipan at nagbigay siya ng mas maraming propesiya tungkol sa darating na Mesiyas kumpara sa iba pang propeta. Ipinapaalam ni Isaias sa atin ang ating pangangailangan ng Tagapagligtas at pagkatapos ay ipinapakilala niya tayo sa darating na Tagapagligtas.

Aralin sa Audio:

Back to: Mga Pangunahing Propeta: Isaias – Daniel

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!