Huwaran ng Buhay-Kristyano

Ang tema ng Mga Taga-Filipos ay Pamumuhay kay Kristo sa pamamagitan ng kapatiran. Itatak ang kaisipang ito. Binibigyang-diin ni Pablo ang kahalagahan ng kababaang-loob sa kapatiran ng mga sumasampalataya at ang pagturing sa ibaba bilang mas mataas kaysa sa ating mga sarili. Itinuturo niya na magagawa at dapat nating malaman at tuparin ang mabuti at perpektong kalooban ng Diyos para sa ating mga buhay. Sinabi rin ni Pablo, Itong isang bagay na ginagawa ko, kinakalimutan ko ang mga nalampasan na at inaabot ko ang mga nasa unahan.

Aralin sa Audio:

Back to: Mga Sulat ni Pablo: Mga Taga-Galacia – II Timoteo

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!