Pakikiisa sa Ebanghelyo

Sa araling ito, sisimulan nating pag-aralan ang mahusay na mensahe ng pasasalamat ni Pablo sa simbahan sa Filipos, ang simbahan na itinuro niya bilang huwaran na dapat sundin ng iba. Nakatuon ang Filipos sa pag-abot sa mga nawawala. Ipinapakilala tayo sa tinatawag na simbahan sa loob at labas, na tapat sa pagsaksi nito. Binubuo ang tunay na simbahan ng mga taong tagasunod ni Kristo dahil narinig nila ang pagtawag sa kanila ng Banal na Espiritu para magkaroon ng kapatiran kay Hesu-Kristo.

Aralin sa Audio:

Back to: Mga Sulat ni Pablo: Mga Taga-Galacia – II Timoteo

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!