Makalangit na Tuntunin sa Relasyon

Itinuturo sa atin ng aklat ng Mga Taga-Efeso kung paano gamitin ang mga prinsipyo ng Kristiyanismo sa pinakamahirap sa lahat ng aspekto—sa tahanan. Sinasabi sa atin ni Pablo na dapat nating tanggalin ang mga basahan ng dating tao at isuot ang damit ng bagong tao at maglakad kasama ng Espiritu, nang may pagmamahal, lalo na sa tahanan. Sa ikalimang kabanata, ibinibigay ni Pablo ang plano ng Diyos para sa mga pamilya at sinasabi niya na dapat magmahal ang ama at asawang lalaki gaya ng pagmamahal ni Kristo sa Iglesia.

Aralin sa Audio:

Back to: Mga Sulat ni Pablo: Mga Taga-Galacia – II Timoteo

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!