Nasaan Ka?

Ano ang pinakamatinding pangangailangan natin? Ano ang mangyayari kung hindi natin iyon matutugunan? Ibinigay ng Diyos kina Adan at Eba ang lahat ng kakailanganin nila. Kinailangan nilang magdesisyon, na pareho ng kailangan nating pagdesisyunan: Mabubuhay ba tayo ayon sa kagustuhan ng Diyos o ayon sa kagustuhan natin? Ang Genesis 3 ay isang larawan ng pagkakasala at kung paano tumugon ang Diyos sa mga nagkasala, sa pagkakasala, at sa mga bunga nito. Tinutugis ng Diyos ang mga nagkakasala at tinatanong Niya ang tao at tinatanong pa rin Niya ang mga tao ng parehong mga tanong ngayon.

Aralin sa Audio:

Back to: Genesis at Exodo

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!