Daluyang ng Pagmamahal at ang Nalinis na Puso

Ang ibig sabihin ng salitang “awa” ay “walang kondisyong pagmamahal.”Noong isinulat ni David sa Awit 23:6 na makakasama niya ang awa sa buong buhay niya, ang salitang ginamit niya para sa “makakasama” ay “mananahan.”Mananahan ang walang kondisyong pagmamahal ng Diyos kay David habang nabubuhay siya. Ganito dapat ang maging uri ng pagmamahal natin para sa iba, kung nais nating maging katulad ng Diyos.

Aralin sa Audio:

Back to: Sermon sa Bundok

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!