Masdan at Tikman ang Kabutihan ng Dios

Malaking problema sa ating mundo ang kawalan ng pag-asa, ngunit ang nais ng Diyos ay magamit natin ang pag-asang ipinagkaloob Niya sa atin para manampalataya at magkaroon ng personal na relasyon sa Kanya. Inaanyayahan tayo ng Diyos na tuklasin ang Kanyang kabutihan, sundin Siya at pagkatiwalaan ang Kanyang Salita. Pagpapalain ang mga nagtitiwala sa Diyos habang lumalakas ang kanilang pag-asa at pananampalataya habang nararanasan nila ang katapatan ng Diyos sa pagkakaloob, pagprotekta, at pagliligtas sa kanila.

Aralin sa Audio:

Back to: Mga Tula: Job – Ang Awit ni Solomon

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!