Ang Binaliktad Na Ebanghelyo

Sapat ba ang kabutihan mo para mailigtas o manatiling ligtas? Sinasabi ni Pablo na makasalanan ang ganoong pag-iisip. Noong narinig ni Pablo na binibigyan ng maling kahulugan ang Ebanghelyo na ginagamit sa mga gawaing batay sa ebanghelyo, tumugon siya sa mga taga-Galacia para ipaliwanag na binibigyang-katuwiran tayo sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi ng mga gawain. Nagpatuloy si Pablo at sinabi niyang ang tanging paraan para mabuhay ay maipako kasama ni Kristo; hindi tungkol sa kamatayan ang sinasabi ni Pablo kundi tungkol ito sa pamumuhay nang may pananampalataya kay Kristo.

Aralin sa Audio:

Back to: Mga Sulat ni Pablo: Mga Taga-Galacia – II Timoteo

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!