Ang Hindi Mapag-aalinlanganang Ebanghelyo

Tinatapos ni Pablo ang 2 Mga Taga-Corinto sa paghahamon sa mga taong bahagi ng simbahan na suriin ang kanilang mga sarili para malaman kung para kay Kristo talaga sila. Ang susunod na aklat na pag-aaralan natin ay ang sulat ni Pablo sa mga taga-Galacia kung saan nagtuturo ang mga pinunong Hudyo na para mailigtas at manatiling ligtas, kailangang sumunod sa mga batas ng mga Hudyo. Sinabi ni Pablo na kung may sinumang mangangaral ng ibang ebanghelyo, dapat silang itakwil at sumpain ng Diyos, dahil mula sa Diyos at hindi mula sa tao ang Ebanghelyo na ipinangaral niya.

Aralin sa Audio:

Back to: Mga Sulat ni Pablo: Mga Taga-Galacia – II Timoteo

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!