Ang Tapat na Buhay ng Ministro

Ang ikalawang liham ni Pablo sa mga taga-Corinto ay tungkol sa paglilingkod na gusto ng Diyos na maranasan ng bawat sumasampalataya, ang paglilingkod na ibalik ang kalooban ng lahat ng tao sa Kanya. Ngunit dapat sentro ng ating mga buhay si Kristo na nagligtas sa atin at nabubuhay sa atin. Inilarawan ni Pablo ang ating relasyon kay Kristo sa tatlong paraan: sa pamamagitan ni Kristo, kay Kristo, at para kay Kristo. Kapag tumugon tayo sa mga kagipitan, unos, at pagsubok, makikita ng mga tao na naiiba tayo, na mayroon tayong walang katulad na kayamanan: si Hesus mismo.

Aralin sa Audio:

Back to: I at II Mga Taga-Corinto

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!