Ang Tungkulin ng Ministro

May ilang tao sa simbahan sa Corinto na nagsimulang atakihin ang pagiging apostol ni Pablo, habang pinuna ng iba ang kakayahan niyang magsalita, at may iba namang nag-iisip na nahihibang siya. Sa 2 Mga Taga-Corinto, ipinagtanggol ni Pablo ang kanyang kredensyal bilang apostol at ang uri ng kanyang paglilingkod. Ipinaliwanag niya kung paano magagamit ang pagdurusa para sa ikabubuti ng Ebanghelyo para maging kwalipikado tayo na maging tagapaghatid ng kaluwalhatian ng Diyos. Sinabi ni Pablo na pagbabalik-loob ang kanyang buhay at paglilingkod, para maibalik ang kalooban ng mga tao sa Diyos.

Aralin sa Audio:

Back to: I at II Mga Taga-Corinto

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!