Ang Sentro ng Karisma

Nag-alok si Pablo ng maraming solusyon sa mga problema sa simbahan, ngunit nag-alok siya ng isang solusyon na magagamit para sa lahat ng espirituwal na problema na puwedeng makaharap ng mga Kristiyano. Ang solusyong iyon ay ang Kristiyanong pagmamahal sa kapwa, ang paraan ng pagmamahal sa atin ng Diyos at ang dapat maging paraan ng pagmamahal natin sa iba. Sa kabanata 15, idinedeklara ni Pablo na mahalagang bahagi ng Ebanghelyo ang muling pagkabuhay ni Hesu-Kristo at na ito ang pundasyon ng buong sistema ng paniniwala natin bilang mga Kristiyano. Sapagka’t kung walang muling pagkabuhay, lubos tayong kaawa-awa.

Aralin sa Audio:

Back to: I at II Mga Taga-Corinto

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!