Dumating Nawa Ang Kaharian Mo

Isa sa mga pangunahing binibigyang-diin sa Ebanghelyo ni Mateo ang kaharian ng langit. Naparito si Hesus sa mundong ito bilang Hari ng isang walang hanggang espirituwal na kaharian na bukas sa sinumang naniniwala sa Kanya at ginagawa Siyang Panginoon ng kanilang mga buhay. Kapag nagdarasal tayo, nagdarasal tayo para sa pagdating ng Kanyang kaharian. Dapat nating isentro ang buong buhay natin sa layuning ito: para espirituwal na pagharian ng Diyos ang ating mga buhay at ang ating mundo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu.

Aralin sa Audio:

Back to: Introduksyon sa Bagong Tipan: Mateo

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!