Pagkakabagay at Pag-ibig

Pagmamahal ang dakilang pagpapahayag sa pag-iisang nais ng Diyos noong sinabi Niya ang, “Magiging isang laman ang dalawa.”Isang malaking problema sa pag-aasawa ang pagkamakasarili. Kapag natutunan nating tratuhin ang ating kabiyak sa paraang hindi makasarili—gawing priyoridad ang mga pangangailangan ng ating kabiyak—magsisimula tayong magmahal gaya ng pagmamahal ni Hesus. Pinakamahusay na inilalarawan ang banal na pagmamahal sa 1 Mga Taga-Corinto 13 at ipinapakita sa atin nito kung paano dapat natin mahalin ang iba. Sa pagkakaroon ng Kristiyanong pagmamahal sa kapwa, magiging tunay na kasiya-siya at naaayon sa nais ng Diyos ang pag-aasawa.

Aralin sa Audio:

Back to: Pamilya at Pag-aasawa

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!