Ang Lahat ng Bagay Para sa Lahat

Nagbibigay si Pablo ng mga tagubilin tungkol sa mahihirap na isyu sa simbahan at kung paano gamitin ang mga prinsipyo ng kalayaan ng mga Kristiyano sa mga isyung iyon: pagkain ng mga pagkain inialay sa mga diyos-diyosan, pagsunod sa Hapag ng Panginoon, at pakikitungo dapat ng may mas malakas na pananampalataya sa may mas mahinang pananampalataya. Ang isyu ay hindi tungkol sa tama o mali, kundi kung ano ang nakakapagluwalhati sa Diyos, kung ano ang nagreresulta sa kaligtasan ng iba, at kung ano ang nakakatulong sa iba. Isasaad ni Pablo na dapat ipahayag ang mga prinsipyong ito nang may pagmamahal.

Aralin sa Audio:

Back to: I at II Mga Taga-Corinto

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!