Ang Pag-aasawa Manual

Ang Unang Sulat sa mga Taga-Corinto 7 ay tinatawag na kabanata tungkol sa pag-aasawa ng Bibliya. Tinatalakay nito ang iba’t ibang tanong hinggil sa pag-aasawa, kawalan ng asawa, pagdidiborsyo, muling pag-aasawa, at mga pisikal na relasyon sa kasal. Matutuklasan natin dito ang plano ng Diyos para sa pag-aasawa at marami sa mga problemang sitwasyon. Kapag nagsama sa kasal ang dalawang sumasampalataya, ipinapangako nila ang kanilang mga buhay sa isa’t isa dahil naniniwala silang pinag-isa sila ng Diyos at dapat silang umasa sa Kanyang grasya para manatiling magkasama.

Aralin sa Audio:

Back to: I at II Mga Taga-Corinto

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!