Suliranin at Sagot sa Corinto

Isinulat ang unang gabay na liham ni Pablo sa mga taga-Corinto sa isang simbahan na kilalang-kilala niya, para iwasto ang mga problema at para turuan at suportahan ang mga sumasampalataya sa kanilang pananampalataya, at sa ating pananampalataya. Sa unang labing-isang kabanata, tinalakay ni Pablo ang mga partikular na problema sa simbahan na nakakahadlang sa espirituwal na paglago at pagsaksi, bilang indibidwal, at bilang simbahan. Ang huling apat na kabanata ay ang pambuong seksyon na nag-aalok ng mga solusyon sa mga problema ng simbahan noon at sa ating mga simbahan ngayon.

Aralin sa Audio:

Back to: I at II Mga Taga-Corinto

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!