Ang Mga Sinoptikong Ebanghelyo Ng Lumang Tipan

Sa unang pagbalik mula sa pagkabihag sa Babilonia, muling itinayo ang templo sa ilalim ng pamumuno ni Ezra. Isang magandang halimbawa si Ezra ng pamumunong maka-Diyos at ipinapaliwanag sa aral na ito kung paano at bakit gumagamit ang Diyos ng taong tulad ni Ezra. Ang mga aklat ni Ezra at Nehemias, kasama ang aklat ni Ester, ay tinatawag na mga makasaysayang aklat pagkatapos ng pagkabihag. Lubhang magkatulad ang mga aklat nina Ezra at Nehemias. Parehong nagtuturo ang mga ito ng mga prinsipyo ng pamumuno at ng pagtupad sa gawain ng Diyos ayon sa paraan ng Diyos.

Aralin sa Audio:

Back to: Kasaysayan: Mga Hukom – Ester

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!