Diyos at Tao – Kung Ano Ito

Obra maestra ni Pablo sa teolohiya ang aklat ng Mga Taga-Roma. Itinakda ni Pablo ang pangunahing doktrina ng Pagbibigay-katuwiran (kung saan idinedeklara ng Diyos ang hindi matuwid bilang ganap na matuwid sa pamamagitan ng ginawa ni Hesu-Kristo). Nagsilbi itong pundasyon ng kanyang argumento para sa kapangyarihan ng ebanghelyo na gawing matuwid ang mga hindi matuwid na makasalanan, dahil kaya tayong gawing matuwid ng krus ni Hesu-Kristo. Ang magandang balita kay Kristo ay puwede tayong maging matuwid, na para bang hindi tayo nagkasala kailanman!

Aralin sa Audio:

Back to: Mga Gawa at Mga Taga-Roma

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!