Ang Estratehiya Ng Tagapagpagligtas

Ipinapakita sa atin ng Mga Ebanghelyo na may estratehiya si Hesus para sa pagtupad sa Kanyang misyon. Kinabibilangan ang Kanyang estratehiya para sa pagpaparating sa mundo ng Kanyang mensahe ng kaligtasan ng pagsasanay at pagtuturo sa Kanyang mga alagad na tugunan ang mga pangangailangan ng mundo. Madalas ilagay ni Hesus ang Kanyang mga tagasunod sa pagitan Niya at ng mga taong nangangailangang makatanggap ng kaloob ng Diyos. Ang plano ng muling nabuhay na Kristo ay gamitin pa rin ang Kanyang mga alagad para ipasa ang katotohanan ng Kanyang Mabuting Balita sa mga taong nangangailangan ng kaligtasan.

Aralin sa Audio:

Back to: Introduksyon sa Bagong Tipan: Mateo

Leave a Reply