Ministerio ng Kaaliwan at Paraan ng Pagpapahinga

May maling paniniwala minsan ang mga sumasampalataya na mahina ang kanilang pananampalataya kung nagpapakita sila ng mga palatandaan ng pagluluksa. Hindi lang basta sinusuportahan ng kaluwalhatian na ito ang pagluluksa—iniuugnay ito nito sa isang pagpapala. Normal ang pagluluksa at may mga bagay na gusto ng Diyos na matutunan natin sa ating pagluluksa. Dapat nating hayaan ang Diyos na gamitin ang ating pagluluksa para pukawin tayo sa tatlong paraan. Una, nakakatulong sa atin ang pagluluksa na itanong ang mga tamang tanong tungkol sa buhay. Ikalawa, nakakatulong ito sa ating hangarin ang mga sagot ng Diyos. Ikatlo, nakakatulong din ito sa ating tanggapin ang pagpapala ng Diyos kabilang ang ating kaligtasan.

Aralin sa Audio:

Back to: Sermon sa Bundok

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!