Mga Huwaran Ni Pablo

Si Apostol Pablo ay isang magandang halimbawa ng paggamit sa bawat oportunidad para ibahagi ang kuwento ng kanyang pananampalataya at pag-impluwensya sa sinumang nakikilala niya para kay Kristo. Ibinahagi pa nga niya ang kanyang pananampalataya sa isang galit na grupo ng mga tao sa Jerusalem. Nagbahagi si Pablo sa harap ng Konseho ng mga Hudyo, pagkatapos ay sa mga gobernador na sina Felix at pagkatapos ay Festus, at sa harap ni Haring Agripa, na muntikan nang maniwala sa Ebanghelyo. Sa bawat hakbang, kahit lumubog ang barkong sinasakyan niya sa Malta, ipinaalam ni Pablo sa lahat ang Ebanghelyo at kung paano binago ng Diyos ang kanyang buhay.

Aralin sa Audio:

Back to: Mga Gawa at Mga Taga-Roma

Leave a Reply