Itinanim Ng Mga Huwaran Ng Pentecostes Ang Mga Grupo Ng Mananampalataya

Ang Pagpapasugo sa mga Alagad ay may apat na pangunahing bahagi (pagpunta, paggawa ng mga alagad, pagbautismo, at pagtuturo). Nakikita natin ang lahat ng ito sa aklat ng Mga Gawa dahil malinaw na ipinakita ng Diyos na para sa lahat ng Ebanghelyo: Nagpangaral si Felipe sa Samaria at pagkatapos ay sa Ethiopia, at ibinahagi ni Pedro ang ebanghelyo sa sundalong taga-Roma na si Cornelius. Lalo itong ipinakita nina Pablo at Barnabas sa pagpapahayag nila sa Ebanghelyo mula sa Jerusalem at Judea hanggang sa pinakamalalayong bahagi ng mundo.

Aralin sa Audio:

Back to: Mga Gawa at Mga Taga-Roma

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!