Ang Personal Na Pentecostes Ni Pablo

Ang pagbabago ng kalooban ni Saulo ay isang nakakamanghang pagpapakita sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Kinuha ng Diyos si Saulo, isang matinding kalaban ng Ebanghelyo, at ginawa Niya siyang si Apostol Pablo, ang pinakadakilang misyonaryo ng Ebanghelyo. Dahil sa bago niyang pananampalataya, at sa paninindigan niyang iparating sa sanlibutan ang Ebanghelyo, tinalikuran ni Pablo ang lahat ng nakamit at reputasyon niya sa mundo bilang Pariseo, at itinuring niyang walang halaga ang mga ito kumpara sa pagkakakilala kay Hesu-Kristo.

Aralin sa Audio:

Back to: Mga Gawa at Mga Taga-Roma

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!