Mga Huwaran Ng Pentecostes

Sa kabanata anim ng Mga Gawa, nabasa natin ang tungkol sa pag-aresto kay Esteban, ang kanyang sermon na nagbubuod sa Lumang Tipan sa mga pinunong Hudyo sa Jerusalem, at ang kanyang kamatayan bilang martir. Nagkaroon ng dalawang mahalagang pangyayari pagkatapos mamatay ni Esteban: Naapektuhan ang Pariseong si Saulo, na kalauna’y naging ang apostol na si Pablo, at ginamit ng Diyos ang pag-uusig para ipakalat ang mga Kristiyano at dalhin nila ang Ebanghelyo sa mga rehiyon sa labas ng Jerusalem. Nakatala sa aklat ng Mga Gawa ang walang hanggang Pentekostes bilang resulta ng pagsunod ng sinaunang iglesia.

Aralin sa Audio:

Back to: Mga Gawa at Mga Taga-Roma

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!