Ang Mga Ministeryo Ng Mesiyas

Sa Mga Ebanghelyo, natutuklasan natin na isang Taong may misyon si Hesus, isang lingkod na may tatlong bahagi. Ipinahayag ni Hesus ang lingkod na may tatlong bahagi na ito sa Juan 14:6: Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Walang makakalapit sa Ama maliban sa pamamagitan Ko. Nakasaad sa Mga Ebanghelyo ang Kanyang turo – ang Katotohanan; ang Kanyang mga dakilang gawain, himala, pagpapagaling at pagliligtas – ang Buhay; at tungkol sa pagtutubos, kamatayan at muling pagkabuhay, at kung paano tayo maililigtas sa ating kasalanan dahil sa Kanyang sakripisyo – ang Daan.

Aralin sa Audio:

Back to: Introduksyon sa Bagong Tipan: Mateo

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!